Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

DSC - środki finansowe na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich.

Uchwała nr 121/2019

Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ

z dnia 28 maja 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu oraz kryteriów przyznawania środków na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

na podstawie: Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych Rada Wydziału Geografii i Geologii UJ wprowadza: 

 

Regulamin przyznawania środków na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii

§1

 1. Podziału środków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ, zwana dalej Komisją.
 2. Komisja składa się z Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów oraz po jednym przedstawicielu doktorantów z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Nauk Geologicznych.
 3. Przy ustaleniu kwoty sumy środków dla doktorantów poszczególnych instytutów, uwzględnia się algorytm podziału przyjęty w Uniwersytecie Jagiellońskim.

§2

 1. Konkurs odbywa się raz w roku.
 2. Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.
 3. Wnioski mogą być składane indywidualnie lub zespołowo z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Wnioskodawca(y) w danej edycji może złożyć tylko jeden wniosek.
 5. W przypadku wniosków składanych przez doktorantów w pierwszej kolejności będą rozpatrywane te składane przez uczestników I–IV roku studiów doktoranckich.
 6. Komisja przyznaje środki finansowe wnioskodawcom w drodze konkursu na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Radę Wydziału (załącznik nr 1 Kryteria przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich).
 7. Osoby starające się o dotację składają wniosek (załącznik nr 2) w macierzystym Instytucie w terminie do 17 czerwca roku, w którym organizowany jest konkurs.
 8. Wnioskodawcy o wynikach konkursu informowani są w formie decyzji pisemnej.
 9. Od decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 10. Komisja po zakończeniu prac sporządza i podpisuje protokół.
 11.  W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej  i uniemożliwiającej realizację badań, Wnioskodawca(y) powinien niezwłocznie poinformować o tym Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję rozstrzygającą w w/w kwestii.
 12. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej lub przydzielone osobie/zespołowi, które otrzymały finansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie.

a) Dyrektor Instytutu zgłasza na piśmie propozycje rozdysponowania niewykorzystanych środków;

b) ostateczną decyzję w/w sprawie podejmuje Dziekan Wydziału.

 1. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji następuje do 15 listopada roku następującego po roku  przyznania środków.
 2. Jeżeli ostatni dzień w/w terminów przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem.
 1. Każda zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez Dyrektora macierzystego Instytutu.
 1. Beneficjenci do 30 marca roku następującego po roku przyznania środków składają sprawozdanie cząstkowe, a do 20 grudnia sprawozdanie końcowe.

a) sprawozdanie cząstkowe należy złożyć do Dyrektora macierzystego Instytutu po wcześniejszej akceptacji przez opiekuna naukowego/promotora  lub kierownika zakładu,

b) sprawozdania końcowe należy złożyć w Dziekanacie w wersji papierowej oraz elektronicznej (edytowalnej) po wcześniejszej akceptacji przez opiekuna naukowego/promotora  lub kierownika zakładu oraz Dyrektora Instytutu.

 1. Niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdań w wyznaczonych terminach lub brak jego akceptacji przez Dziekana Wydziału, skutkuje koniecznością zwrotu części lub całości przyznanych środków oraz niedopuszczeniem wniosku danej osoby/zespołu do konkursu w kolejnej edycji.
 2. O wysokości kwoty zwrotu decyduje Dziekan Wydziału.
 3. Regulamin obowiązuje od edycji konkursu w 2019 r.

Kryteria przyznawania środków na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Geografii i Geologii

 1. Wartość naukowa planowanych badań, przewidywane efekty i prawdopodobieństwo realizacji (wszyscy aplikujący) oraz zgodność z planowaną tematyką pracy doktorskiej (tylko doktoranci) (1–5 pkt);
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (1–5 pkt);
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowe) odpowiedni do roku studiów doktoranckich/czasu zatrudnienia. Dorobek naukowy obejmuje cały okres odbytych studiów III stopnia lub zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim (1–5 pkt);
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków DS na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron