Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołania

Wzór odwołania

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów odwołań do Prorektora UJ ds. dydaktyki od decyzji Dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki dydaktycznej uprzejmie informujemy, że ODWOŁANIE:

  • należy kierować NA PIŚMIE za pośrednictwem Dziekana (ewentualnie Dyrektora Instytutu), który jest organem pierwszej instancji do Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dra hab. Armena Edigariana,
  • powinno być podpisane przez studenta czytelnym podpisem,
  • powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta (ewent. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym – całkowity opis sprawy (wzór odwołania powyżej),
  • powinno zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta do odwołania kopii negatywnej decyzji, karty przebiegu studiów, a także wszelkich innych dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
  • odwołanie należy złożyć w sekretariacie instytutu lub wydziału (jeżeli jednostką podstawową dla danego kierunku lub specjalności jest wydział); można je również złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pokoju nr 10 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie bądź przesłać na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Jeżeli odwołanie nie czyni zadość ww. wymaganiom, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania. Jeżeli w odwołaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.