Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na dwa stanowiska dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN w zakresie teledetekcyjnego „big data” i modelowania przestrzennego.

Nabór na dwa stanowiska dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN w zakresie teledetekcyjnego „big data” i modelowania przestrzennego.

Nabór na dwa stanowiska dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN w zakresie teledetekcyjnego „big data” i modelowania przestrzennego.

W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geologii i Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego planowane jest rozpisanie konkursu na dwa stanowiska dla doktorantów stypendystów w zakresie teledetekcyjnego „big data” oraz modelowania przestrzennego finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Opus 15 pt. „Trajectories, causes and consequences of land cover and land use changes in Central Europe (TRACE)”
Poszukujemy utalentowanych osoby, które dołączą do dynamicznie rozwijającej się grupy badawczej jako doktoranci. Głównym zadaniem doktorantów będzie praca nad ścieżkami postępowania pozwalającymi na ocenę i modelowanie zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi oraz ich wpływu na różnorodności biologiczną lub obieg węgla z wykorzystaniem długoletnich, gęstych serii danych teledetekcyjnych (Landsat, Sentinel).
Główne cele projektu TRACE to: (1) wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji do oceny zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w skali regionalnej z wykorzystaniem obrazów optycznych i radarowych oraz serii czasowych danych dla Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) z ostatnich pięćdziesiąt lat; (2) lepsze zrozumienie przyczyn zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej; oraz (3) ocena wpływu zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na zmiany różnorodności biologicznej oraz obiegu węgla w Europie Środkowej.
 
Wymagania:
- ukończone lub planowane ukończenie do 15 września 2019 r. studiów wyższych w zakresie geografii, geodezji, informatyki stosowanej, informatyki, nauki przyrodniczych, geoinformatyki lub dziedzin/dyscyplin pokrewnych,
- chęć podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geologii i Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1 października 2019 r. (wymagana rekrutacja w naborze maj-lipiec 2019),
- podstawowe umiejętności w zakresie przetwarzania danych teledetekcyjnych,  programowania oraz modelowania przestrzennego,
- osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami, wystąpieniami lub posterami konferencyjnymi, udziałem w projektach badawczych,
- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki stypendium w ramach projektu:
- umowa-stypendium naukowe w wysokości 3500 PLN/miesiąc (netto) od 1 listopada 2019 r. na 30 miesięcy.
​[Pozostałe warunki kształcenia doktoranta są zgodne z ogólnymi zasadami kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich]

Sposób aplikowania:
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z listą kwalifikacji i osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań stawianych kandydatom

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej na adres kierownika projektu, dr Katarzyny Ostapowicz (katarzyna.ostapowicz@uj.edu.pl), wpisując w nagłówku treść: KONKURS OPUS 15 PROJEKT TRACE

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 maja 2019 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne: 21-25 maja 2019 roku.
Rozstrzygnięcie naboru (drugiego etapu) nastąpi do dnia 30 maja 2019 roku.

Dodatkowe informacje: Rekrutacja będzie czteroetapowa. W pierwszym etapie trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna dokona analizy aplikacji w oparciu o kryteria zawarte w § 3. punkt 12, 13, 14. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Na podstawie tej analizy zostanie utworzona lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do 2. etapu. Informacja o uzyskaniu lub nieuzyskaniu kwalifikacji zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną. Drugi etap kwalifikacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. Stypendium zostanie przyznane osobom, które uzyskają największą liczbę punktów w obydwu etapach, podejmą studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziel Geologii i Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1 października 2019 r. ( 3. etap) oraz złożą ponownie dokumenty w ramach 4./ostatniego etapu rekrutacji - konkursu na wyżej opisane stanowiska doktoranta-stypendysty rozpisanego przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (wrzesień-październik 2019 r.).

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań

 


 
 
Call for two PhD positions in remote sensing and spatial modelling

We plan to open a call for two positions for doctoral researchers in the Institute of  Geography and Spatial Management at the Faculty of Geography and Geology at the Jagiellonian University within the scope of remote sensing and spatial modelling within National Science Centre project (OPUS 15 scheme): Trajectories, causes and consequences of land cover and land use changes in Central Europe (TRACE).

We seek talented and enthusiastic individuals to join its young and dynamically growing research team as doctoral researchers. The main task of the doctoral researchers will be to develop approaches which allow to estimate and model land cover and land use change with the use of long term time-series of remote sensing data (Landsat, Sentinel) and assess their influence on biodiversity and carbon pools and fluxes across Central Europe.

The main aims of the TRACE project are: (1) to apply recent advances in remote sensing for wall-to-wall mapping of land cover and land use change trajectories using optical and radar imagery and advantage of data-dense time series across Central Europe (Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia) over last fifty years; (2) to better understand the causes of land cover and land use change across Central Europe; and finally (3) to assess the effects of land cover and land use change on biodiversity and carbon pools and fluxes across Central Europe.

For the post of doctoral researchers may apply persons who meet the following qualification requirements:
- hold a master degree (or plan to graduate MSc studies until 15th September 2019) in geography, GIS&T, environmental sciences, informatics, or other related fields,
- willing to study in the Doctoral School of Physical and Natural Sciences in the Institute of Geography and Spatial Management at the Faculty of Geology and Geography of the Jagiellonian University from October 1, 2019 (recruitment required in May-July 2019),
- skills in the field of remote sensing data processing, programming and spatial modelling,
- scientific achievements documented by publications, oral presentations or posters at conferences, participation in research projects,
- good organisation of work and the ability to work in a team,
- very good command in English.

Within the project, we offer a scholarship (3 500 PLN) for 30 months starting in November 2019. 
[The other conditions of doctoral education are in line with the general principles of doctoral education in doctoral schools at the Jagiellonian University]

Candidates who are willing to apply for the position are required to submit by email (katarzyna.ostapowicz@uj.edu.pl) to the PI of the project Katarzyna Ostapowicz following documents (please add in the email’s title “Doctoral position - project TRACE”):
1. Motivation letter,
2. Curriculum vitae,

Deadline for submissions is 20 May 2019.
Interviews with selected candidates: 21-15 May 2019.
The decision regarding competition settlement shall be made till 30 May 2019.

Additional information: Recruitment will be four-stages. In the first stage, the three-person Recruitment Commission will analyse the application based on the criteria contained in § 3. points 12, 13, 14. Regulations for granting scientific scholarships in research projects financed by the National Science Center (Annex to the Resolution of the NCN Council 96/2016 of 27 October 2016). Based on this analysis, a ranking list of candidates qualified for the 2nd stage will be created. Information on the qualification results will be sent to candidates via email. The second qualification stage includes an interview (end of May). The scholarship will be awarded to persons who obtain the highest number of points in both stages, will enroll to the doctoral studies in the Institute of Geography and Spatial Management at the Faculty of Geography and Geology at the Jagiellonian University from October 1st, 2019 (stage 3) and will submit documents again under 4. / the last stage of recruitment - a competition for the above-mentioned positions of a doctoral student-scholarship announce by the Rector of the Jagiellonian University (September-October 2019).

Jagiellonian University does not provide housing.