Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy i usługi badawcze

Specjaliści z Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonują EKSPERTYZY zlecane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki władzy publicznej, a także przez osoby prywatne. Oferta obejmuje nie tylko wykonanie ekspertyzy, ale również doradztwo na etapie planowania.

Ponadto pracownicy lub zespoły funkcjonujące na Wydziale wykonują USŁUGI BADAWCZE o różnym charakterze – od wykonania pomiarów laboratoryjnych i/lub terenowych po realizację złożonych zadań badawczych w ramach dużych projektów naukowych.

Zarówno przy realizacji ekspertyz, jak i usług badawczych oferujemy możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu i doskonałych laboratoriów oraz współpracę z najwyższej klasy specjalistami, co zapewnia nie tylko racjonalne zaplanowanie i przeprowadzenie  badań, ale także prawidłową interpretację wyników. Od strony formalnej działania te są realizowane przy wsparciu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Poniżej znajduje się oferta ekspertyz i usług badawczych realizowanych na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszczególne linki odsyłają do stron jednostek, które specjalizują się w konkretnej tematyce. Można tam także zapoznać się z cennikiem. W przypadkach bardziej złożonych, których cena nie została podana, a także w sprawie możliwości realizacji w określonym terminie i formie prosimy o bezpośredni kontakt z kierownikiem jednostki.

Zastosowane skróty:

CIA – Centrum Informatyczno-Analityczne
LBG – Laboratorium badania gleb
LBM – Laboratorium badań mineralogicznych
LGN – Laboratorium geochemii nieorganicznej
LGO – Laboratorium geochemii organicznej
LHH – Laboratorium hydrologiczno-hydrochemiczne
LMESiM - Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy
PGiGG – Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb
ZRR – Zakład Rozwoju Regionalnego

 

BADANIA

Analiza materiałowa z wykorzystaniem elektronowej mikroskopii skaningowej próbek skał, minerałów, pyłów, stopów, gleb, artefaktów archeologicznych, ceramiki, kompozytów, tworzyw sztucznych itp. w bardzo dużych powiększeniach, w tym z rozpoznaniem  składu chemicznego w mikroobszarze

LMESiM

Analiza składu mineralnego próbek skał, gleb i osadów z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych, w tym minerały ciężkie i minerały ilaste

LBM, LBG, CIA, LGN

Analiza substancji organicznej w próbkach skał, gleb i osadów przy użyciu różnorodnych technik (chromatografia gazowa z detekcją FID i FPD, FTIR, obecność biomarkerów, itd.)

LBG, LGO

Analiza zespołów mikroskamieniałości (jakościowa i ilościowa; biostratygraficzna i paleoekologiczna)

CIA

Badania fotogrametryczne z wykorzystaniem nalotów dronem dla potrzeb geologii strukturalnej, rozpoznania sposobu użytkowania Ziemi, dynamiki procesów rzeźbotwórczych, itp.

CIA

Rozpoznanie gleb na danym obszarze i określenie ich właściwości, w tym możliwa weryfikacja klasy bonitacyjnej gleby

PGiGG

Analiza antropogenicznych zmian w glebach (zanieczyszczenie gleb, przekształcenia geomechaniczne, wpływ turystyki w parku narodowym, itp.)

PGiGG

Badania w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ekonomiki miast i regionów

ZRR

Badania w zakresie restrukturyzacji miast i okręgów przemysłowych

ZRR

Analiza efektów tworzenia specjalnych stref ekonomicznych, relokacji działalności gospodarczej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz rewitalizacji

ZRR

 

PREPARATYKA, ANALIZY, POMIARY

Preparatyka skał, gleb i osadów w celu przygotowania próbek do oznaczeń analitycznych (czyszczenie, defragmentacja, selekcja, itp.)

CIA, LBGLGN

Rozdzielanie frakcji piaskowej oraz zawiesin ilastych na podfrakcje o różnej podatności magnetycznej

LBM

Separacja minerałów ilastych ze skał i gleb, przygotowywania próbek do dyfrakcyjnej analizy proszkowej

LBM, LBG

Preparatyka skamieniałości i mikroskamieniałości

CIA

Wykonywanie zgładów i preparatów do obserwacji w optycznym mikroskopie polaryzacyjnym (odkryte i zakryte)

CIA, LBG

Rozdział ekstraktów na frakcje przy wykorzystaniu technik chromatograficznych  (chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa)

LGO

Ekstrakcja cieczą fazy stałej; możliwość przyspieszonej ekstrakcji ciśnieniowej (ważne przy wyodrębnianiu bituminów)

LGO

Terenowe badania gleboznawcze i pomiary właściwości gleb w terenie

LBG

Naloty fotogrametryczne z wykorzystaniem drona (do wys. 120 m); możliwość pracy w strefach kontrolowanych lotnisk oraz w obszarach zabudowanych (operatorzy z uprawnieniami NSTS-01)

CIA

Analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków głównych i śladowych metodą ICP-OES w próbkach skał, gleb, osadów, w ekstraktach glebowych i w wodzie

LGN

Analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków głównych i wybranych pierwiastków śladowych w zakresie koncentracji od Na do U w materiałach sypkich metodą XRF w środowisku próżni; możliwość zastosowania w warunkach terenowych

LGN

Analiza składu próbek z wykorzystaniem spektrometru absorpcyjnego z transformacją Fouriera w zakresie średniej i bliskiej podczerwieni w transmisji, a także w refleksji z przystawka ATR dla MIR i sferą całkującą dla NIR

LBM, LBG

Analiza dyfraktometryczna próbek skał, gleb i osadów z wykorzystaniem lampy z rotującą wymienną anodą (Cu i Ag), wymienną optykę pozwalająca na uzyskanie wiązki rozbieżnej (BB), równoległej (PB) i zbieżnej (CB); możliwość pomiaru w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności; możliwość zastosowania mikrodyfrakcji mCBO

LBM

Analiza składu chemicznego w bardzo niewielkim obszarze próbki z wykorzystaniem mikrosondy pod mikroskopem elektronowym (analiza punktowa, analiza liniowa, powierzchniowy rozkład koncentracji)

LMESiM

Mikroskopowa analiza minerałów, skał i gleb z wykorzystaniem mikroskopii optycznej w świetle przechodzącym spolaryzowanym, w tym minerałów ciężkich

LBGCIALGN

Analiza ilościowa mineralogiczna (fazowa) próbek skał, gleb i innych materiałów, w tym analiza minerałów ilastych

LBM, LBG

Analiza składu granulometrycznego gleb i osadów; różne metody; możliwość analizy dyspersji cieczowych

CIA, LBG

Oznaczenie składu mineralnego gleb metodą dyfrakcji rentgenowskiej

LBG

Oznaczenie zawartości węgla i materii organicznej w próbkach glebowych

LBG

Oznaczenie zawartości azotu całkowitego w próbkach glebowych

LBG

Oznaczenie zawartości fosforu przyswajalnego dla roślin w próbkach glebowych

LBG

Oznaczenie zawartości CaCO3 w próbkach skał, gleb i osadów

CIA, LBG

Oznaczenie straty prażenia w próbkach skał, gleb i osadów

LGN, LBG