Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołania

Wzór odwołania

W celu ujednolicenia i usprawnienia procedury dotyczącej składania przez studentów odwołań do Prorektora UJ ds. dydaktyki od decyzji Dziekana Wydziału lub kierownika podstawowej jednostki dydaktycznej uprzejmie informujemy, że ODWOŁANIE:

  • należy kierować NA PIŚMIE za pośrednictwem Dziekana (ewentualnie Dyrektora Instytutu), który jest organem pierwszej instancji do Prorektora UJ ds. dydaktyki – prof. dra hab. Armena Edigariana,
  • powinno być podpisane przez studenta czytelnym podpisem,
  • powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko studenta (ewent. kierunek studiów, rok studiów), adres do korespondencji, żądanie wraz z uzasadnieniem merytorycznym – całkowity opis sprawy (wzór odwołania powyżej),
  • powinno zawierać kompletną dokumentację sprawy, a więc niezbędne jest dołączenie przez studenta do odwołania kopii negatywnej decyzji, karty przebiegu studiów, a także wszelkich innych dokumentów, mogących stanowić dowód w sprawie,
  • odwołanie należy złożyć w sekretariacie instytutu lub wydziału (jeżeli jednostką podstawową dla danego kierunku lub specjalności jest wydział); można je również złożyć w Sekretariacie Ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w pokoju nr 10 w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie bądź przesłać na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Jeżeli odwołanie nie czyni zadość ww. wymaganiom, student zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania. Jeżeli w odwołaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, odwołanie pozostawia się bez rozpoznania.